Vzpostavljeno zaupanje v timu, oddelku ali celotnem podjetju ustvarja pogoje za psihološko varnost. V takšnih pogojih so zaposleni pripravljeni predlagati neobičajne zamisli, priznati napake in hitro preiti k bistvu ter se lotiti odpravljanja posledic napak. Zaposleni so se torej  pripravljeni učiti iz napak. Okolje zaupanja in psihološke varnosti spodbuja inovativnost. V okolju zaupanja se razvija iskrena in neposredna komunikacija tako med člani tima ali skupine kot tudi med posameznimi skupinami, oddelki in nivoji v podjetju.

Trajanje prvega dne: odvisno od števila udeležencev

Trajanje drugega dne od 8.00 od 18.00

Trajanje tretjega dne od 8.00 do 17.00

Pripravimo lahko tudi enodnevni seminar, namenjen graditvi zaupanja preko govorjenja resnice

Cilji programa:

  • Udeleženci se bolje spoznajo med sabo in lažje razumejo drug drugega pri njihovem delovanju.
  • Udeleženci spoznajo osnovna načela govorjenja resnice in govorijo resnico o konkretnih stvareh, ki zadevajo njihovo uspešno delo in sodelovanje.
  • Skupina prepozna svoje notranje in zunanje kupce ter dobavitelje in načrtuje dogovore kupec-dobavitelj, ki bodo prispevali k večji kakovosti (so)delovanja.
  • Vsak posameznik in skupina kot celota  prepoznajo svoje odgovornosti in si vzamejo oz. podelijo moči, ki jih potrebujejo, da te odgovornosti uspešno in učinkovito udejanjajo.

Način izvedbe

Načela graditve zaupanja, ki so temelj delovanja tega programa:

  1. Govorimo resnico.
  2. Kupca / stranko damo na prvo mesto.
  3. Povezujemo odgovornosti in moči.
  4. Skupaj napredujemo.
  5. Stvari delamo enostavno

Program lahko izvedemo za celotno podjetje, posamezni tim ali oddelek. Program poteka v obliki tridnevnih delavnic za posamezni tim oz. skupino. Delavnice se vedno udeleži skupina s svojim vodjem. Največji učinek dosežemo s tridnevno delavnico. Lahko pa pripravimo tudi prirejeno dvodnevno delavnico (individualni razgovori 30 do 45 min za posameznika.

Skupinski del seminarja je smiselno izvesti na lokaciji izven podjetja in vključiti kosilo ter en dan tudi večerjo. Tudi to prispeva k povezovanju skupine in h graditvi zaupanja.

Individualni pogovori lahko potekajo na sedežu podjetja, v manjšem prostoru, kamor posamezniki po vnaprej določenem urniku prihajajo.

Podroben opis poteka programa

Zaupanje med udeleženci in trenerjem – temelj dobrega seminarja

Prvi dan je namenjen individualnim razgovorom z vsemi člani skupine. Na ta način se začne vzpostavljati temeljno zaupanje med skupino in trenerjem – moderatorjem. Trener preko razgovorov spozna posameznike in skupino kot celoto ter tako skozi delavnico lažje odgovarja na potrebe skupine.

Fokus resnice: Poznati drug drugega ter izzive skupine in podjetja

Drugi dan je namenjen temu, da se udeleženci bolje spoznajo med sabo. Udeležence spodbudimo, da preko nekega predmeta spregovorijo o sebi, stvareh, ki so jim pomembne, pa tudi o izzivih, s katerimi se soočajo. Vsak seveda pove toliko, kot želi. V večini primerov se posamezniki odprejo in  to je že prvi korak h graditvi zaupanja. Večina udeležencev poroča o tem, da so izvedeli o svojih sodelavcih veliko novega in jim je to pogosto pomagalo, da so sodelavca lažje razumeli in lažje sodelovali z njim

Naslednji poudarek je namenjen govorjenju resnice. Načelo “Govorimo resnico” je temelj graditve zaupanja. Resnica je tisti fokus, ki omogoči  vsaki delovni skupini, da takoj preide k bistvu in k morebitnemu reševanju težav. Ko ni strahu pred priznavanjem napak, lahko že v naslednjem trenutku odpravljamo morebitne posledice. Govorjenje resnice ni le pravica, ampak tudi dolžnost. Resnico je enostavno treba povedati. Posameznik pa jo pove takrat, ko zaupa, da se mu ne bo kdo smejal, da ga ne bo kdo nadrl ali  kaznoval.

Resnica ima dve plati. Govorjenje resnice in poslušanje resnice. Govorjenje nima nobenega smisla, če ni na drugi strani nekoga, ki posluša. Posluša dobronamerno, z določeno mero ponižanosti in empatično naravnanostjo. Tisto, kar pa govorimo, mora seveda biti res, mora biti dobronamerno in usmerjeno v napredke. Besede, ki ne gredo skozi t.i. Sokratova sita, naj kar ostanejo neizrečena.

Delavnica je usmerjena praktično. Udeleženci govorijo resnico tako, da odkrivajo lepe in pozitivne reči, ki jih zaznavajo v svojem timu, skupini, oddelku ali celotnem podjetju) ter manj prijetne stvari (kamenčke, ki nas tiščijo v čevlju). Udeleženci se naučijo veseliti se pozitivnih reči. Med negativnimi stvarmi (kamenčki) pa prepoznavajo tiste, ki so v območju njihovega vpliva in jih na strukturiran način v sodelovanju celotne skupine rešujejo.

Sledi vaja 180 stopinjska povratna informacija. Vodja pove svoji ekipi in ekipa njemu, s čim naj nadaljuje, kaj naj izboljša, kaj naj preneha in kaj naj začne delati. To je še ena konkretna vaja govorjenja resnice in po drugi strani potrebna in koristna povratna informacija, ki jo vsak posameznik potrebuje.

Kupec je kralj

Drugo načelo, ki ga obravnavamo v drugemu dnevu je “Kupca (stranko) postavimo na prvo mesto.” Timi prepoznavajo njihov kupce. Ti so lahko zunanji in notranji. Še posebej, kadar smo v dvomu, kako reagirati, je potrebno na izziv pogledati z zornega kota kupca. V končni fazi je kupec tisti, ki omogoča obstoj podjetja. Notranji kupci so prav tako pomembni –  preko njih se oblikuje odnos kupec – dobavitelj. Ta odnos vzpostavlja verigo v podjetju, kjer nastaja kakovosten izdelek. Udeležence spodbudimo, da odkrijejo svoje notranje kupce in dobavitelje in načrtujejo dogovor “kupec-dobavitelj” Zavedajo se, kaj oni pričakujejo in kaj oni dajejo drugi strani. Gre torej za govorjenje resnice. In ko se uspeta kupec in dobavitelj srečati in se iskreno pogovoriti, se veliko problemov reši zelo hitro.

Da lahko zabiješ žebelj, potrebuješ kladivo

Tretji dan je namenjen trem načelom. Prvo je  “Povezovanje odgovornosti in moči”.  Uporabimo prispodobo žeblja in kladiva. Žebelj je naloga, ki jo moramo opraviti, odgovornost, ki jo imamo. Kladivo pa je moč, da to odgovornost  uresničimo. Udeleženci prepoznavajo svoje naloge-odgovornost in preverijo ali imajo ustrezna kladiva. Ko vodja da žebelj, mora dati tudi kladivo. Sicer je posameznik neučinkovit –  k vodji mora hoditi po kladivo. Posamezniki in njihov vodja razmislijo, katera kladiva (moči) potrebujejo) in katera bi lahko predali naprej)

“Skupaj napredujemo” je naslednje načelo. Udeleženci odkrivajo lastnosti, ki jih pričakujejo od svojih podrejenih in prepoznavajo lastnosti, ki jih kot vodje potrebujejo. Vzpostavimo zavedanje, da so vodje odgovorni za svoj razvoj in razvoj svojih zaposlenih. Pomemben poudarek znotraj tega načela je, da je glavna naloga vodje delo z njegovimi podrejenimi. Če bo on dobro vodil podrejene, bodo le ti skrbeli za kakovost in za potrebne količini.

Tako preprosto, kot je le mogoče

Zadnje načelo “Naredimo stvari preprosto”  je vpleteno v celotno delavnico. Skozi dva dni skupinskega dela v delavnici, je delo usmerjene tako, da kar najbolj enostavne načine gradimo zaupanje in rešujemo probleme. Govorjenje resnice, dobra komunikacija in poslušanje so enostavna, a učinkovita orodja. Vsak udeleženec se tudi odloči, kako bo ugotovitve seminarja prenesel v svojo prakso, oz. kaj bo od naslednjega dne po seminarju pričel izvajati v duhu petih načel. Zaključnega dela seminarja se udeleži tudi vodja iz enega nivoja višje, posluša povratne informacije udeležencev in njihove sklepe za naprej, ter jih potrdi v njihovih načrtih.
Udeleženci dobijo zapis seminarja vključno z vsemi nalogami in sklepi, ki jih postavijo.